Details

Роковая кукла
[Rokovaya kukla]

Russia, Vsesoyuznyy molodëzhnyy knizhnyy tsentr 1992
Роковая кукла | Russia, Vsesoyuznyy molodëzhnyy knizhnyy tsentr 1992
Click to enlarge (700x456 px)
Author: Saymak,Klifford / Khaynlayn, Robert / Azimov, Ayzek
Title: Роковая кукла
[Rokovaya kukla]
Type: Omnibus-Anthology
Country: Russia
Publisher: Moskva: Vsesoyuznyy molodëzhnyy knizhnyy tsentr
Date: --/1992
Series: Klub lyubiteley fantastiki
ISBN:
Price:
Pages: 464
Binding: hardcover
Cover Art:
Note: Omnibus of 3 novels of Simak ('Destiny Doll'), Heinlein ('Red Planet') and Asimov ('Lucky Starr and the Big Sun of Mercury')
This edition contains the following 1 work by Clifford D. Simak
Роковая кукла (Destiny Doll, 1971)
[Rokovaya kukla]
- Novel
- p. 5-184
- Russian, translated by: Paperina, L. / Ryzhkov, V.